Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Vilkų keistenybės - vienas ožkas pjauna, kitų - ne

Kiek­vie­ną sa­vai­tę skel­bia­ma apie vis ki­to­je Lie­tu­vos vie­to­je pa­si­ro­džiu­sius vil­kus ir jų pa­da­ry­tą ža­lą. Pil­kie­ji plėš­rū­nai šie­met su­dras­kė jau ne vie­ną de­šim­tį gy­vu­lių. Į žmo­nių gy­ve­na­mus plo­tus jie me­džio­ti trau­kia ta­da, kai pra­de­da stig­ti mais­to jau ūg­te­lė­ju­siems jau­nik­liams. To­kios me­džiok­lės daž­niau­siai vyks­ta nak­tį ar­ba pa­ry­čiais. Po to­kio nak­ti­nio vil­kų vi­zi­to Al­mos Gri­gai­tie­nės šei­ma, gy­ve­nan­ti Stal­go kai­me, Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je, ne­te­ko tri­jų sa­vo my­li­miau­sių ož­ke­lių.

Šeš­ta­die­nį atė­ju­si į ga­nyk­lą, nuo pa­ma­ty­to vaiz­do mo­te­ris ne­te­ko ža­do. Ož­kas Gi­gai­čiai au­gi­na jau ke­le­tą me­tų. Prie pat na­mų jos ga­no­si vi­są va­sa­rą ir ru­de­nį. Ga­nyk­lų elekt­ri­niu pie­me­niu šei­ma ne­tver­da­vo ir į tvar­tą nak­čiai jų ne­va­ry­da­vo, nes daug me­tų vil­kai Stal­go kai­mą ap­lenk­da­vo.

 Bet praė­jęs sa­vait­ga­lis bu­vo lem­tin­gas – vil­kų sker­dy­nės nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį su­drums­tė šią daug me­tų kai­me vy­ra­vu­sią ra­my­bę. Mo­te­ris pa­si­džiau­gė nors tuo, kad šio siau­bin­go vaiz­do ne­ma­tė jos duk­ra, ku­ri tą die­ną sve­čia­vo­si pas drau­gę.

„Tai ma­no duk­ros ož­ky­tės. Jas mes par­si­ve­žė­me iš Tau­ra­gės. Nuo pat pir­mos die­nos jos bu­vo la­bai jau­kios ir mei­lios. Mū­sų šei­ma jas taip pa­mi­lo, kad nu­spren­dė­me jas pa­si­lik­ti ir nie­kam jų ne­par­duo­ti, kad ir kas be­nu­tik­tų. O štai kaip at­si­ti­ko“, – gai­lė­jo ož­kų mo­te­ris.

Iš vi­so Gri­gai­čių ga­nyk­lo­je ga­nė­si dvi ož­kos ir ke­tu­ri jų jau­nik­liai. Vie­na ož­ka su dviem sa­vo ožiu­kais vil­kų dan­tų iš­ven­gė. Bet po to­kios vil­kų ata­kos jų lau­ke nak­čiai šei­mi­nin­kė ne­be­pa­lie­ka – di­džiu­lė ti­ki­my­bė, kad vil­kai grįš.

Mo­te­ris sa­kė ne­rei­ka­lau­sian­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo, bet no­ri per­spė­ti ki­tus, kad ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai pa­si­rū­pin­tų sa­vo gy­vu­lių sau­gu­mu, ku­rie dėl šil­to ru­dens dar lai­ko­mi lau­ke.

„Bai­siau­sia, kad vil­kai atė­jo taip ar­ti na­mų. Nuo ga­nyk­los iki ma­no na­mų – vos 200 met­rų. Kaip nuo šiol ry­tais rei­kės va­žiuo­ti dvi­ra­čiu į dar­bą? Juk ne­ma­žą ke­lio at­kar­pą rei­kia įveik­ti miš­kin­gu ke­liu. Iš pra­džių plau­kai šiauš­da­vo­si nuo el­nių bau­bi­mo, o da­bar dar ir vil­kų rei­kės bi­jo­ti. Jau da­bar va­žiuo­jant miš­ku nuo kiek­vie­no trakš­te­lė­ji­mo šir­dis į kul­nus nu­si­ri­ta“, – nuo­gąs­ta­vo mo­te­ris.

Pa­guos­ti ga­li­me bent tuo, kad vil­kų me­džiok­lės Lie­tu­vo­je jau pra­si­dė­jo ir tę­sis iki ba­lan­džio 1 die­nos. Kas­met ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nist­ras pa­si­ra­šo įsa­ky­mą, kiek vil­kų lei­džia­ma su­me­džio­ti bū­tent tą se­zo­ną.

Praė­ju­siam me­džiok­lės se­zo­nui bu­vo nu­sta­ty­tas 110 vil­kų li­mi­tas, ta­čiau su­me­džio­ti 102. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad anks­tes­niais me­tais bu­vo nu­sta­to­mi daug ma­žes­ni li­mi­tai. Lei­džia­mą skai­čių me­džio­to­jai pa­siek­da­vo anks­čiau ir vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas bū­da­vo nu­trau­kia­mas anks­čiau lai­ko.

Šie­met Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja lei­do per 2019–2020 m. me­džiok­lės se­zo­ną nu­šau­ti dar dau­giau – 120 vil­kų. Skel­bia­ma, kad nuo spa­lio 15 iki 28 die­nos ša­ly­je jau su­me­džio­tas 21 vil­kas. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pa­ties­ti net du pil­ka­kai­liai, ta­čiau Plun­gės ra­jo­ne ne­nu­šau­tas nė vie­nas.

No­rė­da­mas iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl taip yra, „Že­mai­tis“ ban­dė su­si­siek­ti su Plun­gės ra­jo­no me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Sau­liaus Ven­ga­lio, ta­čiau pir­ma­die­nį te­le­fo­nu jis bu­vo ne­pa­sie­kia­mas. Pa­vy­ko pa­kal­bin­ti bu­vu­sį šios drau­gi­jos va­do­vą Ze­no­ną Vaiš­ta­rą.

Jis kal­bė­jo, kad vil­kai mū­sų ra­jo­ne ne­gy­ve­na, to­dėl ir su­me­džio­ti ko­kį esą la­bai sun­ku. O bė­dų ūki­nin­kams ir kai­mo žmo­nėms daž­niau­siai esą pri­da­ro pro ša­lį kar­tu su sa­vo jau­nik­liais trau­kian­tys ir juos me­džio­ti mo­kan­tys pil­ka­kai­liai.

Me­džio­to­jas dė­me­sį at­krei­pė ir į tai, kad lau­ke lai­ko­mus gy­vu­lius kar­tais už­puo­la ir lau­ki­niai šu­nys ar lū­šys. Esą tiks­liai at­sa­ky­ti, nuo ko­kio žvė­ries dan­tų ir na­gų kri­to gy­vu­lys, ga­li tik ve­te­ri­na­ras.

 

Nijolė JANKUVIENĖ

logo,zemaitis

Rekomenduojami video