Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaSužinok. Augink atsakingaiKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sužinok. Augink atsakingai
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Parduotuvėse ir namuose šviečia persimonai

Puoš­nūs per­si­mo­nų vai­siai, ku­riuos bo­ta­ni­kai va­di­na uo­go­mis, par­duo­tu­vė­se pa­si­ro­dė vė­ly­vą ru­de­nį. Per­si­mo­nų bus ga­li­ma nu­si­pirk­ti iki Nau­jų­jų me­tų ir ku­rį lai­ką dar po šven­čių. Vė­liau per­si­mo­nų par­duo­tu­vė­se ne­be­lie­ka. To­dėl mė­gė­jai per­si­mo­nų at­sar­gai su­si­šal­do ar su­si­džio­vi­na. Da­bar pre­ky­bo­je pa­ts per­si­mo­nų įkarš­tis, tad kai kur jie ak­ci­jų me­tu kai­nuo­ja pi­giau nei obuo­liai.

Bo­ta­ni­ka

Per­si­mo­nai ki­lę iš Ki­ni­jos. Da­bar jie au­gi­na­mi dau­ge­ly­je su­btro­pi­nio ir tro­pi­nio kli­ma­to karš­tų. Per­si­mo­nai kai ku­riuo­se kraš­tuo­se dar va­di­na­mi chur­ma. Chur­ma tiur­kų kal­ba reiš­kia - my­li­ma, sal­di. Lo­ty­niš­kai per­si­mo­no vai­sius ar uo­ga va­di­na­si dios­py­ros, o tai jau reiš­kia die­vų mais­tą. Ry­tų kraš­tuo­se per­si­mo­nai dar va­di­na­mi oran­ži­ne sau­le, net auk­si­niu po­mi­do­ru.

Vien dėl to­kių šių vai­sių pa­va­di­ni­mų, sun­ku at­si­spir­ti jų ne­par­ga­vus.

Šiau­rės Ame­ri­kos val­gė lau­ki­nius per­si­mo­nus, ku­rių vai­siai smul­kūs ir la­biau pa­na­šūs į vy­nuo­ges nei į rim­tus vai­sius.

Ta­čiau kai ku­rių veis­lių per­si­mo­nai užau­ga net iki 0,5 ki­log­ra­mo. Bū­na vai­sių, ku­rių minkš­ti­me yra 8–10 sėk­lų. Yra ir be­sėk­lių per­si­mo­nų.

Per­si­mo­no me­dis - ry­ti­nis juod­me­dis - užau­ga iki 10–15 met­rų aukš­čio. Ru­de­nį nu­me­ta la­pus. Skie­py­ti vais­me­džiai pra­de­da de­rė­ti po 3–4 me­tų ir bū­na der­lin­gi net 100 me­tų. Ant vie­no suau­gu­sio me­džio su­bręs­ta net 100-150 kg vai­sių.

Yra ban­dy­mų per­si­mo­nų me­džius - ry­ti­nius juod­me­džius - au­gin­ti Lie­tu­vo­je. Ne vi­sa­da jie mū­sų kli­ma­te ge­rai jau­čia­si, ta­čiau kai kas gi­ria­si su­kau­kęs sa­vų per­si­mo­nų vai­sių. Ži­niask­lai­do­je ra­šo­ma, kad per­si­mo­nų me­de­lį, užau­gin­tą iš sėk­lų ga­li­ma au­gin­ti na­muo­se ant pa­lan­gės. Tik no­rint po 3–4 me­tų su­lauk­ti vai­sių, į to­kį me­de­lį rei­kia įskie­py­ti sa­vi­dul­kių veis­lių įskie­pį. Kam­ba­rio są­ly­go­mis per­si­mo­nai užau­ga iki pus­met­rio aukš­čio.

Ver­tė

Per­si­mo­nų vai­siai sal­dūs, nes juo­se yra iki 25 pro­cen­tų sa­cha­ro­zės ir gliu­ko­zės. Šie sal­dė­siai nau­din­gi ser­gant šir­dies li­go­mis, nes stip­ri­na šir­dies rau­me­nį. Mi­nė­jo­me, jog per­si­mo­nų ga­li­ma su­si­džio­vin­ti. Ta­da jie dėl sal­du­mo pa­si­den­gia cuk­raus kris­ta­lė­liais. Tad su­džio­vin­tus ga­li­ma val­gy­ti kaip sal­dai­nius su ar­ba­ta. Be­je, per­si­mo­nai džio­vi­na­mi ne aukš­tes­nė­je kaip 45 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Per­si­mo­nuo­se daug ka­ro­ti­no, vi­ta­mi­no C, jo­do, ge­le­žies, va­rio, ka­lio, kal­cio... Liau­dies me­di­kai per­si­mo­nus nau­do­jo skran­džio ir ki­toms virš­ki­na­mo­jo trak­to li­goms gy­dy­ti. Tvir­ti­na­ma, kad per­si­mo­nai pa­de­da inks­tų veik­lai. Mat mo­ka pa­ša­lin­ti iš or­ga­niz­mo kal­cio drus­kas. Per­si­mo­nai tu­ri bak­te­ri­ci­di­nių sa­vy­bių, to­dėl slo­pi­na už­de­gi­mus, gy­do žaiz­das. Tin­ka skau­dant gerk­lei. Su­val­do žag­su­lį. Ma­ži­na krau­jos­pū­dį. Ra­mi­na ner­vus. Me­tų pa­bai­go­je, kai trum­pos die­nos ir il­gi va­ka­rai, vien sa­vo švy­tin­čiu gro­žiu na­muo­se pa­ke­lia nuo­tai­ką. Ta­čiau pa­ta­ria­ma per­si­mo­nais ne­pikt­nau­džiau­ti - per die­ną su­val­gy­ti ne dau­giau kaip 2-3 vai­sius. Dėl di­de­lio cuk­rų kie­kio per­si­mo­nų ne­rei­kė­tų val­gy­ti ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, bai­mi­nan­tis priaug­ti svo­rio.

Per­si­mo­nus pa­ta­ria­ma val­gy­ti po val­gio. O su­val­gius iš­si­va­ly­ti dan­tis ir pra­ska­lau­ti gerk­lę, nes vai­siuo­se esan­čios ta­ni­nų rūgš­tys ga­li pa­kenk­ti dan­tims.

Var­to­ji­mas

Daž­niau­siai per­si­mo­nai val­go­mi švie­ži, pri­no­kę. Ne­su­no­kęs vai­sius su­trau­kia glei­vi­nę. Pri­no­kęs vai­sius bū­na svies­to minkš­tu­mo. Tą minkš­ti­mą ga­li­ma ka­bin­ti šaukš­tu ir mė­gau­tis sa­vi­tu sko­niu. Per­si­mo­nų ga­li­ma dė­ti į sa­lo­tas, py­ra­gus. Ga­li­ma iš­si­vir­ti dže­mo ar mar­me­la­do. Su per­si­mo­nais ga­li­ma iš­si­ke­ti varš­kės ap­ke­pą. Ga­li­ma įda­ry­ti viš­čiu­ką ar ki­tą paukš­tį. Tin­ka ne tik su paukš­tie­na, bet ir su avie­na, kiau­lie­na, jau­tie­na. Džio­vin­tų per­si­mo­nų ga­li­ma dė­ti į plo­vą. Per­si­mo­nai de­ra su dau­ge­liu mė­sos ir pie­no pro­duk­tų. Tad be bai­mės jais ga­li­ma pa­gar­din­ti dau­ge­lį pa­tie­ka­lų.

Kraš­tuo­se, kur au­gi­na­mi per­si­mo­nai iš jų da­ro­mas vy­nas, sid­ras, net alus. Ja­po­ni­jo­je iš ne­pri­no­ku­sių per­si­mo­nų ga­mi­na­ma ja­po­niš­ka deg­ti­nė - sa­kė, nors daž­niau­siai šis al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas da­ro­mas iš ry­žių.

Per­si­mo­nai - įdo­mūs vai­siai ar uo­gos. Kaip pa­va­din­si – vai­siais ar uo­go­mis - taip jų gro­žis ne­nub­lanks, o bur­no­je bus sal­du.

Rekomenduojami video