Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Pavasarininkai Ukmergėje

Ukmergėje tarpukariu aktyviai veikė pavasarininkai. Tai Lietuvių katalikų jaunimo federacija „Pavasaris“ – katalikiška jaunimo organizacija, išaugusi iš 1907–1914 m. Lietuvoje veikusių slaptų jaunimo kuopelių ir veikusi iki 1940 m.

1920 m. spalis. „Ūkmergė. Iš visų Lietuvos kampelių girdėtis, kad vienur kitur pavasarininkai kruta, dirba, bet apie ukmergiškius nieko negirdėt. Kitas gali klaidingai pamanyt, kad Ūkmergėje gal pavasarininkų nėr arba, kad ir yra, tai nieko neveikia. Ne. Ūkmergės pavasarininkų kuopa yra gana skaitlinga, turi apie 150 narių. Turi susirinkimams salę, turi biblioteką apie 500 knygų. Dabar sunkiose Lietuvos valandose Pavasarininkai irgi nemaža padeda tėvynei. Jie padarė rinkliavą kareivių naudai ir surinko apie 2000 auks. Neužilgo darys rinkliavą sodžiuose. Rinks valgomųjų daiktų sužeistiems kareiviams ir drabužių. Pavasarininkai beveik visi yra šauliai. Tikiuos kad ir kiti neatsiliks, paims ginklą į rankas ir gins savo tėvynę./ Kiekvieną sekmadienį visi susirenka savo salėn, ten pasiskaito bendrai knygų, laikraščių, klauso gimnazistų skaitomų referatų. Lanko šeštadieninius kursus, kame mokosi rašyti. Neseniai paaukavo iš Amerikos parvažiavęs Vytis, dabar Ūkmergės pavasarininkas, visus tomus V. Kudirkos raštų su gražiais aptaisais, keletą teatro ir šiaip įvairaus turinio knygų, iš viso apie 30. todėl tariame jam širdingą ačiū!“. („Pavasaris“, 1920 m.)

1928 m. „[...] spalių 2 d. „Pavasario“ s-gos Ukmergės rajono Ukmergėje įvyko nepaprastas pavasarininkų suvažiavimas – kongresėlis. Kongresėlis prasidėjo parapijos bažnyčioje iškilmingomis pamaldomis ir pamokslu. Po pamaldų įvyko eisena į parap. kapines ir uždėjimas vainiko ant kapo žuvusiųjų dėl Lietuvos Nepriklausomybės karžygių. Apie 14 val. išsirikiavus prie bažnyčios tūkstantinei miniai, iš vidurio miesto vedamas stud. J. B. ir J. Bežėno atjojo didelis raitelių pavasarininkų būrys su tautine vėliava. Visi nuvyko į kapines, kur kongresėlio vardu uždėjo ant paminklo karžygiams, žuvusiems už Liet. Nepriklausomybę, gražų gyvų gėlių vainiką. Uždedant vainiką kun. J. Povilaitis, stud. J. Kazlauskas ir stud. J. Baltenis pasakė pritaikytas ir jausmingas kalbas. Po kalbų atgiedota „Angelas Dievo“, Tautos himnas ir eisena per miestą nukeliavo į „Aido“ salę, kur prasidėjo paskaitos. Nors salė gana didelė, bet dėlei daugybės dalyvių buvo smarkiai prisikimšusi. Rajono vald. pirmininkas atidarė kongresėlį [...]. Po to, ėjo sveikinimai, kurių buvo per 10. Po sveikinimų Dr. K. Pakštas skaitė paskaitą: „Kame yra tikroji Lietuvos didybė“ ir p. O. Labanauskaitė: „Organizacijų reikšmė dabartinėj visuomenėj“. Po paskaitų apsvarstyti keli einamieji rajono reikalai ir kongresėlis apie 19 val. baigtas. Eisenoje ir salėje dalyvavo kunigai, studentai, mokytojai, pavasarininkai ir katalikiškoji visuomenė.“ („Pavasaris“, 1928 m.)

Pavasarininkai turėjo būti susipratę katalikai, mokėti taisyklingai kalbėti ir rašyti lietuviškai, mokytis lietuvių dainų ir papročių. Jie švęsdavo religines šventes, rengė paskaitas apie dorovę ir auklėjimą, ėmėsi prižiūrėti Nepriklausomybės kovose žuvusiųjų karių kapus.

1939 m. kovas. „Parapijos salėje vyko „Pavasario“ Ukmergės rajono vadų kursai. Dalyvavo apie trisdešimt kaimo jaunuolių per visas tris dienas džiaugdamiesi kursų turtingumu. Kursus vedė kun. Dabašinskas, p-lė Karpavičiūtė, p-lė Diržauskaitė, kun. Buožinis ir kun. Klumbys. Kursams pasibaigus vyksta dviejų dienų rajoninė konferencija. Šventinama vyrų rajono vėliava. Ukmergės rajone šešiolika mergaičių ir tiek pat vyrų kuopų.“ („XX amžius“, 1939 m.)

1940 m. sausis. Ukmergėje „įvyko L. K. J. „Pavasario“ federacijos Ukmergės rajono Konferencija ir kursai kovūnams. Konferencijai vadovavo kun. V. Dabašinskas. Paskaitą konferencijoj skaitė p-lė A. Šidlauskaitė: „Nauji Pav-kų veikimo uždaviniai.“ Kovūnų kursuose paskaitas skaitė p. A. Valaitis./ Konferencijoj išrinktos naujos Rajonų Valdybos.“ („XX amžius“, 1940 m.)

Mūsų dienomis apie pavasarininkus likę tik įrašai tarpukario spaudoje.

Rekomenduojami video