Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Neeilinė šventė Vabalninke

Prieš 80 me­tų – 1940-siais Va­bal­nin­ke bu­vo ati­da­ry­ta svar­bi vie­to­vės kul­tū­ri­nį dar­bą or­ga­ni­zuo­jan­ti įstai­ga – Kul­tū­ros na­mai. Kul­tū­ros na­mų veik­la ypač suak­ty­vė­jo, kai 1950-siais Va­bal­nin­kas ta­po ra­jo­no cent­ru. Prieš 20 me­tų kul­tū­ros na­mai įsi­kū­rė da­bar­ti­nia­me pa­sta­te. Da­bar ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad tu­ri­me erd­vius, šil­tus, tvar­kin­gus kul­tū­ros na­mus, ku­rie sa­vo ren­gi­niais ir kul­tū­ri­ne veik­la gar­sė­ja vi­sa­me ra­jo­ne.

Be­si­ren­kan­čius į neei­li­nę šven­tę va­bal­nin­kie­čius pa­si­ti­ko skam­būs Pet­ro Ma­tu­lio va­do­vau­ja­mos „Ka­pe­ly­tės“ gar­sai. Ves­ti­biu­ly­je žmo­nės ap­žiū­ri­nė­jo Sta­nis­lo­vo Va­da­po­lo nuo­trau­kas, at­spin­din­čias kul­tū­ros na­mų veik­lą. Sce­na pa­puoš­ta Vi­do Vai­te­kū­no kar­pi­niu, at­spin­din­čiu pa­grin­di­nes me­no ša­kas. Ju­bi­lie­ji­nia­me kon­cer­te, ku­rį ve­dė Aud­ro­nė Sta­pu­lio­nie­nė, pa­si­ro­dė Pet­ro Ma­tu­lio va­do­vau­ja­mi folk­lo­ro ko­lek­ty­vai – an­samb­lis „Sau­la­la“ ir „Ka­pe­ly­tė“, Da­lios Balt­ru­šai­tie­nės pa­ruoš­ti jau­ni­mo šo­kė­jai, Ra­mon­ga­lių mo­te­rų li­ni­ji­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Šo­ko­la­das“. Do­mi­lės Sriu­bi­kie­nė šo­kė­jos „De­vy­nios“ , dai­ni­nin­kai: Pet­ras Ma­tu­lis, Eduar­das Juk­ne­vi­čius, Vai­da Jan­kaus­kie­nė. Il­gai kul­tū­ros na­muo­se dir­bo Aloy­zas Ja­nu­lis. Ma­lo­nu bu­vo pa­si­klau­sy­ti jo pa­sa­ko­ja­mų įvai­rių si­tua­ci­jų, su­si­ju­sių su kul­tū­ros na­mų veik­la. Skam­bio­mis dai­no­mis kon­cer­tą už­bai­gė dai­ni­nin­kės iš Pa­pi­lio, va­do­vau­ja­mos Vi­gi­li­jos Ma­cie­nės.

Džiu­gu, kad va­bal­nin­kie­čių veik­lą ver­ti­na val­džios at­sto­vai. Bir­žų sa­vi­val­dy­bės Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas įtei­kė Pa­dė­kos raš­tus kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jams ir kar­tu su pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­ne kon­cer­to at­li­kė­jams pa­do­va­no­jo tor­tą. Svei­ki­ni­mo ir pa­dė­kų ne­pa­gai­lė­jo Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas. Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus svei­ki­ni­mus ir Pa­dė­kos raš­tus bu­vu­siems kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jams Aloy­zui Ja­nu­liui ir Sta­sei Čui­ki­nai įtei­kė Sei­mo na­rio V. Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė. Kad įver­ti­na­mas kul­tū­ri­nis dar­bas, ro­do dau­gy­bė svei­kin­to­jų, jų gra­žių žo­džių, do­va­nų. Kon­cer­to da­ly­vių pa­vai­ši­ni­mu pa­si­rū­pi­no Bir­žų kul­tū­ros cent­ras. Ren­gi­nį fil­ma­vo TV Bal­ti­cum.

 

Algirdas GARBAUSKAS

Rekomenduojami video