Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Kartu su alsėdiškiais Vilniuje dainavo ir Diana Nausėdienė

Lapk­ri­čio 23-oji – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­na. Šią da­tą kiek­vie­nais me­tais mi­ni ir Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė, tu­rin­ti sa­vo šau­lių kuo­pą. Šie­met šiai pro­gai skir­tas vie­nas iš ren­gi­nių vy­ko Vil­niu­je.

Gim­na­zi­jo­je sve­čiuo­jan­tis dai­ni­nin­kei, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tei Ve­ro­ni­kai Po­vi­lio­nie­nei su­lauk­ta ne­ti­kė­to kvie­ti­mo su­reng­ti kon­cer­tą, skir­tą Lie­tu­vos Ka­riuo­me­nės die­nai, Vil­niu­je, jos ve­da­mų va­ka­rų cik­le „Pa­si­dai­na­vi­mai su Ve­ro­ni­ka“.

Kon­cer­ti­nę pro­gra­mą ren­gė gim­na­zi­jos vai­ki­nų vo­ka­li­nio an­samb­lio ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos (LŠS) Že­mai­ti­jos 8-osios rink­ti­nės pu­čia­mų­jų or­kest­ro da­ly­viai, pa­de­da­mi mo­ky­to­jų Mar­ty­no Mi­liaus­ko ir Li­no Sen­kaus.

Va­ka­rai „Pa­si­dai­na­vi­mai su Ve­ro­ni­ka“ Vil­niaus Mo­ky­to­jų na­muo­se vyks­ta jau ke­le­ri me­tai. Jie yra po­pu­lia­rūs tarp vil­nie­čių ir mies­to sve­čių – tai neei­li­nis kon­cer­tas, o ren­gi­nys, ku­ria­me dai­nuo­ja vi­si su­si­rin­ku­sie­ji.

Pris­ta­ty­da­ma al­sė­diš­kius, va­ka­ro šei­mi­nin­kė V. Po­vi­lio­nie­nė sa­kė, kad tai pir­mas iš tiek to­li ir to­kios su­dė­ties at­vy­kęs ko­lek­ty­vas. Ji pa­pa­sa­ko­jo daug pri­si­mi­ni­mų apie par­ti­za­nų ir lie­tu­vių ka­ri­nes dai­nas. Neap­siei­ta ir be že­mai­tiš­kų dai­nų. Vie­ną jų at­li­ko mer­gi­nų due­tas – bu­vu­si gim­na­zis­tė, šiuo me­tu stu­di­juo­jan­ti Vil­niu­je Ive­ta Sil­kaus­kai­tė ir abi­tu­rien­tė Ger­da Šu­ky­tė.

Di­džiu­lė gar­bė, kad į šį ren­gi­nį al­sė­diš­kių kvie­ti­mu at­vy­ko ir pir­mo­ji ša­lies po­nia Dia­na Nau­sė­die­nė. Svei­kin­da­ma su ar­tė­jan­čia Ka­riuo­me­nės die­na, ji kal­bė­jo: „Mie­las jau­ni­me, kai jūs už­dai­nuo­ja­te – ver­kia sie­la, kai jūs už­gro­ja­te mar­šą – skam­ba ne tik nuo­sta­būs mu­zi­kos gar­sai, bet ir gy­ve­ni­mo trium­fas. La­bai lin­kiu, kad jūs bū­tu­mė­te tie ka­riai, ku­rie sau­go mū­sų vals­ty­bę, mū­sų lais­vę. Ir kad jums nie­ka­da ne­tek­tų su­dė­ti au­kos.“

Pir­mo­ji ša­lies po­nia dė­ko­jo jau­ni­mui, dai­nuo­jan­čiam par­ti­za­nų dai­nas. Po kon­cer­to ji dar il­gai bend­ra­vo su mo­ki­niais ir su pe­da­go­gais. Ga­vę itin di­džiu­lį ge­rų emo­ci­jų pliūps­nį, po­kal­bio pa­bai­go­je gim­na­zis­tai su­lau­kė dar vie­nos staig­me­nos. D. Nau­sė­die­nė pa­kvie­tė juos ki­tų me­tų pra­džio­je kon­cer­tuo­ti Pre­zi­den­tū­ro­je.

Iki kon­cer­to pra­džios Mo­ky­to­jų na­muo­se, gim­na­zis­tai tu­rė­jo re­tą pro­gą ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re. Už­suk­ti ten, kur pa­pras­tai žiū­ro­vai neį­lei­džia­mi – į gri­me­ri­nes ir rek­vi­zi­to kam­ba­rius, ap­švie­ti­mo lo­žes ir dai­li­nin­kų dirb­tu­ves, or­kest­ro duo­bę. Be to, mo­ki­niai ga­lė­jo iš­vys­ti, kaip vei­kia nu­si­lei­džian­tys ir pa­ky­lan­tys ku­li­sai.

Su­si­tik­ti su al­sė­diš­kiais lai­ko ra­do net Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Sa­ka­laus­kas. „Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to teat­ras – tai įstai­ga, ku­rio­je kas­dien dir­ba 600 žmo­nių. Vis­kas tu­ri bū­ti su­sty­guo­ta se­kun­džių tiks­lu­mu – žiū­ro­vas atė­jęs ne­tu­ri ma­ty­ti jo­kių pau­zių. Tam pir­miau­sia bū­ti­nas be­ga­li­nis su­si­klau­sy­mas ir ko­man­di­nis dar­bas,“ – apie dar­bo su­bti­ly­bes ir kar­je­ros ga­li­my­bes teat­re pa­sa­ko­jo jo va­do­vas.

Grei­tai su­ra­dus bend­rą kal­bą su di­rek­to­riu­mi, net su­reng­ta vi­sai ne­pla­nuo­ta re­pe­ti­ci­ja, ap­tar­tos ga­li­mos bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės.

 

logo,zemaitis

Rekomenduojami video