Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Išvyka į Eglutės žaisliukų muziejų

Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos Bir­žų sky­riaus na­riai (ir ne tik) Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­ju­je su mu­zie­jaus įkū­rė­ja, Mie­žiš­kių mies­te­lio vy­resn. bib­lio­te­ki­nin­ke, bir­žie­te Vio­le­ta Kark­ly­te (fo­tog­ra­fi­jo­je iš kai­rės tre­čia).

Gruo­džio 6 d. gru­pe­lė Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos (LBD) Bir­žų sky­riaus na­rių (ir ne tik), vy­ko į se­no­vi­nių ka­lė­di­nių (nau­ja­me­ti­nių) Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jų Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Mie­žiš­kiuo­se. Edu­ka­ci­nę iš­vy­ką ini­cia­vo LBD Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­kas, vy­res­ny­sis bib­lio­te­ki­nin­kas Eval­das Ti­mu­kas.

Bir­žie­čius eks­kur­san­tus sve­tin­gai pa­si­ti­ko Mie­žiš­kių mies­te­lio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė, vie­nin­te­lio Bal­ti­jos ša­ly­se Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jaus įkū­rė­ja, bir­žie­tė Vio­le­ta Kark­ly­tė, ku­ri at­vy­ku­sius sve­čius pir­miau­sia pa­kvie­tė už­suk­ti į nau­jai re­no­vuo­tą Mie­žiš­kių kul­tū­ros cent­rą, kur vy­ko edu­ka­ci­nė pro­gra­ma – „Ka­lė­dų Se­ne­lis“. Edu­ka­ci­ją ve­dė tau­to­dai­li­nin­kas Eduar­das Ti­tas.

Edu­ka­ci­jos „Ka­lė­dų Se­ne­lis“ me­tu ne­sto­ko­jo­me ge­ros nuo­tai­kos, spal­vų ir emo­ci­jų. Kū­ry­bi­nio pro­ce­so pa­gau­ti su­kū­rė­me uni­ka­lias ka­lė­di­nes do­va­nė­les ar­ti­mie­siems. Pap­ras­ta me­džio pliaus­ka su tau­to­dai­li­nin­ko Eduar­do Ti­to pri­si­lie­ti­mu vir­to tik­ru me­no kū­ri­niu.

Die­nos dar­bą vai­ni­ka­vo uni­ka­laus bei sen­ti­men­ta­laus Mie­žiš­kių mies­te­lio vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės Vio­le­tos Kark­ly­tės ku­ruo­ja­mo Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jaus lan­ky­mas. Net­ra­di­ci­nio mu­zie­jaus stei­gė­jas – Mie­žiš­kių gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė.

Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jus įkur­tas 2014 m. sau­sio 13 d. Mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją ta­da su­da­rė vos 200 žais­liu­kų, pa­ga­min­ti iš įvai­rios kil­mės me­džia­gų. Šiuo me­tu mu­zie­ju­je jų yra 2400 vie­ne­tų. „Vi­si žais­lai yra mie­li. Vi­sa­da džiau­gie­si kaž­ką nau­jo at­ra­dęs – įdo­maus, ką ga­li pa­ro­dy­ti ir pa­pa­sa­ko­ti mu­zie­ju­je“, – sa­kė Vio­le­ta Kark­ly­tė.

Pa­dė­ko­ję Mie­žiš­kių mies­te­lio bib­lio­te­ki­nin­kei, se­no­vi­nių ka­lė­di­nių (nau­ja­me­ti­nių) Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jaus įkū­rė­jai Vio­le­tai Kark­ly­tei už sve­tin­gu­mą, eg­lu­tės žais­liu­kų is­to­ri­jas (ir ne tik), iš­sau­go­tą vai­kys­tės pa­sa­ką, ap­si­kei­tę at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis ir pa­li­kę įra­šą mu­zie­jaus sve­čių kny­go­je ju­dė­jo­me na­mų link.

Rekomenduojami video