Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Į res­tau­ruo­tą si­na­go­gą iš JAV ža­da­ma at­vež­ti mi­li­jo­ni­nės ver­tės pa­veiks­lų ko­lek­ci­ją

Kiek pi­ni­gų reik­tų no­rint iš JAV at­ga­ben­ti dvi­de­šimt pen­kis lit­va­ko dai­li­nin­ko Chai­mo Sou­ti­ne’o ir jo drau­gų me­no kū­ri­nių ori­gi­na­lus iš as­me­ni­nės Sa­mu­e­lio Ta­co ko­lek­ci­jos – kol kas sun­ku spė­ti net orien­ta­ci­nę su­mą. To­kį kul­tū­ri­nį iš­šū­kį ti­ki­ma­si įgy­ven­din­ti ki­tą­met, kai Aly­tus taps Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne ir ža­da nu­ste­bin­ti. Lė­šų bus ban­do­ma pra­šy­ti iš pri­va­čių rė­mė­jų ir fon­dų, pla­nuo­ja pri­si­dė­ti ir mies­to sa­vi­val­dy­bė.

„Iš­skir­ti­nio gro­žio pa­siū­ly­mas“

Aly­tus ne­tu­ri tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­ties, ta­čiau ir Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne taps pir­mą kar­tą, tai­gi idė­jų kul­tū­ri­niam veiks­mui su­ak­ty­vin­ti ieš­ko­ma įvai­riau­sių.

„Mes jau pa­ty­rė­me, kad ga­li­me or­ga­ni­zuo­ti pa­ro­das, į ku­rias at­va­žiuo­ja me­no mė­gė­jai iš ki­tų mies­tų, taip pat ir Vil­niaus ar Kau­no. Tai pa­ro­dė Vy­tau­to Ka­siu­lio ta­py­bos pa­ro­da, ku­ri vei­kia šiuo me­tu Aly­taus si­na­go­go­je. Iš­šū­kiams įpa­rei­go­ja ir si­na­go­gos nau­ja­sis var­das – Au­dio­vi­zu­a­lių me­nų cen­tras, o ap­skri­tai idė­ja at­si­vež­ti da­lį Sa­mu­e­lio Ta­co ko­lek­ci­jos ki­lo ne taip se­niai ir kol kas ban­do­me įver­tin­ti, kiek ji re­a­li – pir­miau­sia drau­di­mo, sau­gu­mo, lo­gis­ti­kos klau­si­mus. Tai yra la­bai spe­ci­fi­nė mu­zie­ji­nė veik­la, tai­gi vis­kas nau­ja ir mums pa­tiems, lau­kia daug at­ra­di­mų“, – sa­ko Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė.

Ir pri­du­ria, kad ga­li­my­bė pri­im­ti to­kią pa­ro­dą yra gar­bė, o pats S.Ta­co siū­ly­mas gim­ta­jam mies­tui at­vež­ti da­lį sa­vo ko­lek­ci­jos – „iš­skir­ti­nio gro­žio“.

Šiuo me­tu S.Ta­cas taip pat vie­ši Lie­tu­vo­je. Aly­taus si­na­go­go­je jis ap­žiū­rė­jo V.Ka­siu­lio pa­ro­dą (be­je, jo pa­veiks­lų tu­ri ir as­me­ni­nė­je ko­lek­ci­jo­je) bei at­sa­kė į spe­ci­fi­nius mu­zie­ji­nin­kų klau­si­mus apie me­no kū­ri­nių ko­lek­cio­na­vi­mo ir ko­lek­ci­nių pa­ro­dų or­ga­ni­za­vi­mo sub­ti­ly­bes. Tie­są sa­kant, tų klau­si­mų bu­vo ne vie­nas ki­tas, o vi­sa vir­ti­nė.

Dėl Aly­taus pa­si­ruo­šęs „lai­ki­nai kan­kin­tis be ko­lek­ci­jos“

JAV, Niu­jor­ke, Man­ha­ta­ne, gy­ve­nan­čiam iš­ei­viui iš Lie­tu­vos ki­ne­zi­te­ra­peu­tui S.Ta­cui (g. 1946 m.) ne vie­na pa­sau­li­nio gar­so me­no pa­sau­lio įžy­my­bė dė­kin­ga už su­grą­žin­tą svei­ka­tą. Apie jo pro­fe­si­nę veik­lą gir­dė­jo­me ir skai­tė­me la­bai daug, o štai apie po­mė­gius – ma­žiau ži­no­me.

„Ko­lek­cio­na­vi­mas – ma­lo­ni veik­la, apie ku­rią ga­liu pa­sa­ko­ti ne­su­sto­da­mas“, – šyp­so­si S.Ta­cas. Lais­va­lai­kiu ki­ne­zi­te­ra­peu­tas ko­lek­cio­nuo­ja gar­sio­jo Ch.Sou­ti­ne’o (1903–1943) bei jo drau­gų dar­bus. Ko­lek­ci­ją, ku­ri va­di­na­si „Sou­ti­nas ir jo drau­gai“, su­da­ro 120 pa­veiks­lų.

Ko­lek­ci­nin­ko tai­syk­lė – jei pa­veiks­las pa­tin­ka, rei­kia juo gro­žė­tis il­gai, o ge­riau­siai to­kią ga­li­my­bę su­tei­kia na­muo­se su­kaup­ti me­no kū­ri­niai, to­dėl ir in­ves­ta­vęs sa­vo ran­ko­mis už­dirb­tus pi­ni­gus bū­tent į me­no kū­ri­nius, ku­riais ga­lės nuo­lat gro­žė­tis.

„Dėl Aly­taus aš esu pa­si­ruo­šęs net… ku­rį lai­ką kan­kin­tis be sa­vo ko­lek­ci­jos da­lies“, – šyp­so­si S.Ta­cas, ta­čiau la­bai pa­na­šu, kad kal­ba jis vi­sai rim­tai, nes su­kaup­ti kū­ri­niai jam su­tei­kia ypa­tin­gą pa­si­ten­ki­ni­mą ir no­ri­si juos ma­ty­ti nuo­lat.

„Man ne­rei­kia ži­no­ti ta­py­mo tech­ni­kos ar dar­bo vir­tu­vės, pa­kan­ka re­zul­ta­to. Pa­veiks­lai, ku­riuos tu­riu na­muo­se, ir, ro­dos, jau vis­ką apie juos ži­nau, man vis dar at­ve­ria nau­jų pa­slap­čių. Jei at­si­ran­da žmo­nių, no­rin­čių pa­ma­ty­ti ma­no ko­lek­ci­ją, mie­lai pa­kvie­čiu į na­mus. Ste­biu jų re­ak­ci­ją. Man ma­lo­nu ma­ty­ti, kaip žmo­nės ap­žiū­ri­nė­ja ko­lek­ci­ją“, – kny­go­je „Tri­gu­bas gy­ve­ni­mas“ ra­šo S.Ta­cas.

„At­vež­ti ga­li­ma vis­ką, klau­si­mas, kiek tai kai­nuos“

Sa­vo dai­lės ko­lek­ci­ją S.Ta­cas su­rin­ko per maž­daug de­šimt me­tų, di­džio­ji dau­gu­ma pa­veiks­lų įsi­gy­ti auk­cio­nuo­se. Kar­tais no­ri­mo me­no kū­ri­nio jam ten­ka ieš­ko­ti pen­ke­rius me­tus ir il­giau, dar di­des­nis džiaugs­mas, kai pa­vyks­ta ras­ti. S.Ta­cas sa­ko, kad jo tiks­las – tu­rė­ti jam pa­tin­kan­čią ko­lek­ci­ją, tai – vie­nin­te­lis at­ran­kos kri­te­ri­jus, ne­kal­bant apie au­ten­tiš­ku­mą.

Ko­lek­ci­nin­kas pa­sa­ko­ja, kad Ch.Sou­ti­ne’u jis su­si­do­mė­jo per­skai­tęs prof. An­ta­no An­dri­jaus­ko kny­gą apie lit­va­kus Pa­ry­žiu­je „Lit­va­kų dai­lė L’Éco­le de Pa­ris ap­lin­ko­je“ (Me­no rin­kos agen­tū­ra, 2008), ku­ri pa­li­ko gi­lų įspū­dį. Aly­tiš­kiams ko­lek­ci­nin­kas pa­siū­lė, kad vie­nu bū­si­mos pa­ro­dos „Sou­ti­nas ir jo drau­gai“ ku­ra­to­riu­mi ga­lė­tų tap­ti ir prof. A.An­dri­jaus­kas.

Sa­vo ko­lek­ci­ją S.Ta­cas yra eks­po­na­vęs įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se, pres­ti­ži­niuo­se mu­zie­juo­se ir to­dėl jis, pa­klaus­tas apie bū­si­mos pa­ro­dos Aly­tu­je iš­lai­das, sa­ko: „At­vež­ti ga­li­ma vis­ką, ki­tas klau­si­mas, kiek tai kai­nuos.“

Pa­vyz­džiui, par­siųs­ti vie­ną jo ko­lek­ci­jos kū­ri­nį iš Iz­ra­e­lio, kur bu­vo eks­po­nuo­tas, įskai­tant drau­di­mą ir ap­sau­gą, yra kai­na­vę 6 tūkst. eu­rų, ta­čiau pa­si­tai­kė, kad kū­ri­nius lėk­tu­vu jis par­si­ve­žė ir sa­vo ba­ga­že juos de­kla­ruo­da­mas.

JAV įpras­ta, kad ko­lek­ci­nes ver­ty­bes (į pa­ro­das, auk­cio­nus ir pan.) per­ve­ža tik tam spe­cia­lią įran­gą tu­rin­čios fir­mos. La­bai ski­ria­si ir me­no kū­ri­nių įve­ži­mui tai­ko­mi mo­kes­čiai įvai­rio­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, pats S.Ta­cas ant vie­nos ran­kos pirš­tų sa­ko ga­lin­tis su­skai­čiuo­ti, kiek kar­tų jis mo­kė­jo mui­tą už įsi­gy­tus kū­ri­nius. Ta­čiau sa­vo var­do fon­dui įsi­gi­jęs pa­veiks­lą ir iš­siun­tęs jį į Lie­tu­vą jis su­ži­no­jo tu­rė­si­ąs už jį su­mo­kė­ti 1,5 tūkst. eu­rų mui­tą, o pats pa­veiks­las kai­na­vo 10 tūkst. eu­rų. „Iš klai­dų mo­ky­si­mės“, – sa­ko apie šią si­tu­a­ci­ją S.Ta­cas.

„Ar Ta­co pa­ro­da jau vei­kia..?“

„Pir­miau­sia kryp­tin­gai ren­ku lit­va­kų emig­ran­tų Pa­ry­žiu­je dar­bus, ta­čiau ma­no ko­lek­ci­jo­je yra ir dau­ge­lio Sou­ti­ne’o bi­čiu­lių, ki­lu­sių iš Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ita­li­jos ir ki­tų ša­lių, kū­ri­nių. Kai ge­riau pa­žįs­ti XX am­žiaus pir­mo­sios pu­sės Pa­ry­žiaus dai­lės ap­lin­ką, ga­li gi­liau su­vok­ti Sou­ti­ne’o ap­lin­kos dai­li­nin­kų kū­ry­bos ypa­tu­mus. Pa­ry­žiu­je juos per­se­kio­jo bai­sūs ne­pri­tek­liai, skur­das, aist­rin­ga ko­va dėl pri­pa­ži­ni­mo. Vi­sa ši gy­ve­ni­miš­ka tik­ro­vė, pa­ry­žie­tiš­ko gy­ve­ni­mo spin­de­sys ir skur­das sa­vi­tai at­si­spin­dė­jo vi­sų jų kū­ri­niuo­se“, – pa­sa­ko­ja S.Ta­cas.

Jo ko­lek­ci­jo­je – ir to­kių gar­se­ny­bių kaip Ama­deo Mo­dig­lia­ni kū­ri­niai, tie­sa, ta­py­ti ne alie­ju­mi, o gra­fi­ka. Ko­lek­ci­nin­kas pa­juo­kau­ja, kad to­kių au­to­rių ta­py­bos alie­ju­mi vie­nas dar­bas kai­nuo­ja apie 50 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių ir rei­kia „žu­li­ku bū­ti“, kad įsi­gy­tum.

Aly­tiš­kiai klau­sė, apie ko­kias su­mas kal­ba­me, jei no­rė­tu­me at­si­vež­ti 25 pa­ties S.Ta­co ko­lek­ci­jos pa­veiks­lus. Ko­lek­ci­nin­kas at­sa­kė, kad jam su­dė­tin­ga apie tai kal­bė­ti, ta­čiau iš vi­so jo ko­lek­ci­jos drau­di­mas sie­kia nuo 5 iki 10 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių. Kiek pa­veiks­lų bū­tų at­rink­ta pa­ro­dai Aly­tu­je – bū­si­mo­jo jos ku­ra­to­riaus rei­ka­las. Po to bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti kal­bė­ti apie pa­veiks­lų drau­di­mą Lie­tu­vo­je, gal­būt ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kad kū­ri­nius ap­draus­tų skir­tin­gos drau­di­mo įmo­nės ir tai bū­tų jų pa­ra­ma pro­jek­tui. Taip pat svars­to­ma už­megz­ti kon­tak­tus su už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­do­mis Lie­tu­vo­je, ku­rios ga­lė­tų pa­dė­ti ras­ti ga­li­my­bių at­vež­ti S.Ta­co kū­ri­nius ne­mo­ka­mai.

„Ma­nau, kad to­kiai tarp­tau­ti­nei pa­ro­dai yra bū­ti­na ieš­ko­ti kuo įvai­res­nių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių, kreip­tis į Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bą, ku­ri gal­būt ga­lė­tų fi­nan­suo­ti pa­ro­dos sklai­dą ir edu­ka­ci­jas, ku­rios vyk­tų jos me­tu“, – sa­ko A.Ja­kuns­kie­nė. Ma­no­ma, kad pa­ro­da Aly­taus si­na­go­go­je ga­lė­tų veik­ti pus­me­tį.

Apie pa­ro­dos su­ma­ny­mą su mu­zie­ji­nin­kais ir S.Ta­cu kal­bė­jo­si Sa­mu­e­lio kla­sės drau­gas, ko­lek­ci­nin­kas Ze­no­nas Gra­mac­kas, Dzū­ki­jos mo­kyk­los di­rek­to­rė, fran­ko­fo­nė Vi­li­ja Su­šins­kie­nė, re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris, ne­se­niai su­kū­ręs do­ku­men­ti­nį fil­mą apie žy­dų pa­vel­dą Dzū­ki­jo­je, po­li­ti­kas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, kompozitorius Alvydas Jegelevičius – jie su­si­bū­rė kaip tam tik­ra ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pa­ro­dai su­reng­ti.

Su­si­ti­ki­mas bai­gė­si sma­gia is­to­ri­ja, apie ku­rią pa­pa­sa­ko­jo mu­zie­ji­nin­kai. Pa­si­ro­do, vos pa­gar­si­nus so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, kad S.Ta­co ko­lek­ci­ja bus eks­po­nuo­ja­ma Aly­tu­je, į si­na­go­go­je įsi­kū­ru­sį Au­dio­vi­zu­a­lių me­nų cen­trą pa­skam­bi­no lan­ky­to­jai su klau­si­mu: „Ar jau vei­kia Ta­co pa­ro­da?“

Rekomenduojami video