Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ar mums brangus knygnešio atminimas?
Ar­tė­jan­ti Knyg­ne­šio die­na, o kar­tu ir mū­sų kraš­tie­čio knyg­ne­šių knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio gim­ta­die­nis per­ša klau­si­mą, ar mū­sų kraš­te gy­vas knyg­ne­šio at­mi­ni­mas? Kaip šį at­mi­ni­mą puo­se­lė­ja knyg­ne­šio gi­mi­nai­čiai, kraš­tie­čiai suos­tie­čiai, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­ni­ja?..
Suos­tie­čiams, knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio kraš­tie­čiams, pa­si­sta­čiu­siems kai­me nau­ją baž­ny­čią, vie­toj už­da­ry­tos bib­lio­te­kos 14 me­tų sa­va­no­rys­tės prin­ci­pais su­kū­ru­siems sa­vo bend­ruo­me­nės bib­lio­te­ką ir sau­gan­tiems knyg­ne­šiui Jur­giui Bie­li­niui skir­tą kam­pe­lį bend­ruo­me­nės na­muo­se bei prii­man­tiems eks­kur­si­jas iš vi­sos Lie­tu­vos, ne­pa­tei­si­na­ma ir ne­su­vo­kia­ma, kad, jų nuo­mo­ne, knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio at­mi­ni­mas – ne­sau­go­mas.
Suos­to kai­mo bend­ruo­me­nės bib­lio­te­ko­je penk­ta­die­nį su­tik­tos švie­suo­lės Al­do­na Vė­je­lie­nė, Al­do­na Ko­lo­pai­lie­nė, Re­gi­na Si­mo­na­vi­čie­nė ir Ona Ma­so­nie­nė kal­bė­jo­si apie ar­tė­jan­čią šven­tę, Knyg­ne­šio die­ną. Suos­to kraš­to že­mė­je li­kę gar­saus knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio iš­vaikš­čio­ti ta­kai, gi­liai įmin­tos pė­dos. Vi­siems prieš akis – bib­lio­te­kos kam­pe­lis knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio gy­ve­ni­mui, veik­lai.

Suos­tie­čiams gė­da

– Di­džiau­sias bend­ruo­me­nės rū­pes­tis gau­sin­ti is­to­ri­nį pa­li­ki­mą, sau­go­ti ir pri­žiū­rė­ti su knyg­ne­šys­te su­si­ju­sius ob­jek­tus, – pa­sa­ko­ja Al­do­na Vė­je­lie­nė. Bu­vu­si mo­ky­to­ja pa­si­tin­ka ir ly­di eks­kur­si­jas iš vi­sos Lie­tu­vos. Eks­kur­si­jų daug. A. Vė­je­lie­nė ne­sle­pia: jai gė­da prieš eks­kur­san­tus, nes su knyg­ne­šys­te su­si­ję ob­jek­tai ne­gai­les­tin­gai nyks­ta. Pa­sak A. Vė­je­lie­nės, Suos­te, 1987 m. rug­sė­jo mė­ne­sį prie plen­to Bir­žai-Ger­ma­niš­kis ke­liu­ko, da­bar jau Jur­gio Bie­li­nio gat­vės, ve­dan­čios į knyg­ne­šio gim­ti­nę pa­sta­ty­ta ori­gi­na­li ro­dyk­lė lyg koks pa­si­ty­čio­ji­mas – vos įžiū­ri­ma, skar­di­nis knyg­ne­šio lo­go­ti­pas nu­plėš­tas ir neat­nau­jin­tas, li­kęs tik me­ta­lo smai­ga­lys. Prie Bie­li­nių so­dy­bos Pur­viš­kių kai­me me­di­nia­me sto­gas­tul­py­je iš­rai­žy­ti ir įam­žin­ti knyg­ne­šys­tės he­ro­jai: Ona, Jur­gis, And­rius Bie­li­niai bei iš­kal­tas teks­tas juo­duo­ja, sun­kiai beįs­kai­to­mas. Skulp­tū­ros ir ro­dyk­lių au­to­rius – liau­dies meist­ras Leo­nas Juo­zo­nis. Skulp­tū­ros su­kur­tos knyg­ne­šio ar­ti­mų­jų, Jur­gio Bie­li­nio šei­mos rū­pes­čiu. Prie le­gen­di­nio knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio ąžuo­lo 20 to­nų sve­rian­čia­me ak­me­ny­je knyg­ne­šio ba­rel­je­fo ne­beį­žiū­rė­ti, jis ap­sa­ma­no­jęs... Pa­sak suos­tie­čių, į Bie­li­nių gim­ti­nę eks­kur­san­tai va­žiuo­ja Jur­gio Bie­li­nio gat­ve. Vie­ti­niai pa­tys iš­si­rin­ko šiai gat­vei to­kį pa­va­di­ni­mą. Gat­vė­je duo­bė prie duo­bės. Suos­tie­čiai me­na: kaip tik rin­ki­mai į Sei­mą, į ra­jo­no ta­ry­bą, taip pa­si­pi­la bū­si­mų kan­di­da­tų vi­zi­tai ir pa­ža­dai, kad gat­vė bus išas­fal­tuo­ta. Gat­vė pa­ža­dais as­fal­tuo­ja­ma jau 30 me­tų.

Vie­šo­ji bib­lio­te­ka ne­šio­ja knyg­ne­šio var­dą

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vil­man­tė Vo­rie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" kal­bė­jo: – Bib­lio­te­ka nuo 2010 me­tų ne­šio­ja knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio var­dą, tai­gi jau 10 me­tų bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vas ne­ma­te­ria­liu pa­vi­da­lu puo­se­lė­ja ir puo­se­lės knyg­ne­šio at­mi­ni­mą: kiek­vie­nais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­me ren­gi­nius Knyg­ne­šio die­nai, lan­ko­me J. Bie­li­nio ka­pą, bend­rau­ja­me su Bie­li­nio gi­mi­nai­čiais. Knyg­ne­šių ka­ra­liu­mi ti­tu­luo­ja­mo Jur­gio Bie­li­nio at­mi­ni­mą, kaip ir bet ku­rio ki­to įžy­maus kraš­tie­čio, puo­se­lė­ti bū­ti­na. Dėl ma­te­ria­laus at­mi­ni­mo puo­se­lė­ji­mo pir­miau­sia, ma­nau, rei­kia rū­pin­tis se­niū­ni­jai, – įsi­ti­ki­nu­si di­rek­to­rė. [caption id="attachment_103087" align="alignnone" width="1024"]Nuo­ro­da į Pur­viš­kius. Vie­toj skar­di­nės knyg­ne­šio skulp­tū­rė­lės li­kęs tik me­ta­li­nis smai­ga­lys. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr. Nuo­ro­da į Pur­viš­kius. Vie­toj skar­di­nės knyg­ne­šio skulp­tū­rė­lės li­kęs tik me­ta­li­nis smai­ga­lys.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.[/caption]

Bie­li­nio ka­pas – vals­ty­bės rū­pes­tis

Knyg­ne­šio vai­kai­tė bir­žie­tė Gra­ži­na Na­va­lins­kie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo apie gra­žią Bie­li­nių gi­mi­nės tra­di­ci­ją. Bir­žų kraš­te jau vy­ko ne vie­nas Bie­li­nių gi­mi­nės su­si­ti­ki­mas. – Dėl šei­my­ni­nių ap­lin­ky­bių, pa­blo­gė­ju­sios vy­ro svei­ka­tos man jau sun­ku pa­siek­ti ir lan­ky­ti knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio, ki­tų ar­ti­mų­jų ka­pus. Nors prie knyg­ne­šio ka­po ne­la­bai ką ga­li ir nu­veik­ti. Ka­pas – vals­ty­bės sau­go­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas. Bet il­gai my­nė­me mes, trys se­se­rys – Gra­ži­na, Auš­ra ir aš ke­lius, kad pa­mink­las bū­tų su­tvar­ky­tas. Ra­šė­me pra­šy­mus, skam­bi­no­me. Praė­ju­siais me­tais su­tvar­kė. Su mu­mis nie­kas nie­ko ne­de­ri­no. Dar­bo ne­ga­liu peik­ti, su­tvar­kė, bet dar­bus meist­rai at­li­ko vy­riš­kai. Po re­mon­to prie ka­po ra­dau pri­drabs­ty­ta ce­men­to li­ku­čių. Rin­kau apie dvi va­lan­das. La­bai rei­kė­tų iš­grįs­ti ta­ką ply­te­lė­mis prie knyg­ne­šio ka­po, nes kar­tais bū­na taip šla­pia, ne­ga­li­ma prie ka­po priei­ti. Val­di­nin­kai mus per­spė­jo, kad mes pa­tys ne­siim­tu­me jo­kios ini­cia­ty­vos, nes už­dės bau­dą. Taip, kad ne­la­bai ką mes, ar­ti­mie­ji, ir ga­li­me pa­da­ry­ti. Tik pa­grėbs­ty­ti la­pus, žva­ke­lę už­deg­ti. Dau­giau­siai bend­rau­ja­me su suos­tie­te Al­do­na Vė­je­lie­ne, – kal­bė­jo bir­žie­tė Gra­ži­na Na­va­lins­kie­nė. Ji su­tin­ka: knyg­ne­šio at­mi­ni­mo ženk­lai nyks­ta. Lai­kas ne­gai­les­tin­gas.

Sto­gas­tul­pis iš­brauk­tas iš pa­vel­do­sau­gos ob­jek­tų

Bir­žų ra­jo­no ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Da­lius Mi­ke­lio­nis džiau­gia­si, kad praė­ju­siais me­tais Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sky­rė pi­ni­gų ir knyg­ne­šio pa­mink­las – iš­tru­pė­ju­sios sky­lės, siū­lės už­be­to­nuo­tos, au­ten­tiš­ka plokš­tė nu­va­ly­ta, nu­lauž­ta kry­žiaus kryž­ma at­kur­ta. Re­mon­to dar­bams bu­vo pri­va­lo­ma skelb­ti kon­kur­są. Dar­bus at­li­ko kon­kur­są lai­mė­ju­si vie­na Pas­va­lio fir­ma, tu­rin­ti lei­di­mą tvar­ky­ti pa­vel­do­sau­gos ob­jek­tus. At­lik­tų dar­bų ver­tė apie tūks­tan­tį eu­rų. Pa­sak pa­vel­do­sau­gi­nin­ko, Bir­žų ra­jo­ne apie 500 kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų, vi­si jie pra­šo­si at­nau­ji­ni­mo, o lė­šų nė­ra. Pa­vyz­džiui, praė­ju­siais me­tais, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų 5 to­kiems ob­jek­tams, tarp jų ir knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio ka­pui. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kas pa­tiks­li­no: sau­go­ti­nų kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­še įtrauk­tas knyg­ne­šio J. Bie­li­nio ka­pas ir jo so­dy­ba Pur­viš­kių kai­me. Pur­viš­kių kai­me Bie­li­nių so­dy­bos sto­gas­tul­pis 2018 m. jau iš­brauk­tas iš pa­vel­do­sau­gos ob­jek­tų są­ra­šo. Ša­lia Bie­li­nio ąžuo­lo sto­vin­tis ak­muo su ba­rel­je­fu, kaip ir nuo­ro­da – taip pat ne kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai. Knyg­ne­šio Jur­gio Bie­li­nio at­mi­ni­mo ženk­lų iš­sau­go­ji­mu la­biau pri­klau­sy­tų rū­pin­tis Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jai, bet... [caption id="attachment_103088" align="alignnone" width="1024"]Nuo 2018 me­tų sto­gas­tul­pis ne­be kul­tū­ros sau­go­mas ob­jek­tas. Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr. Nuo 2018 me­tų sto­gas­tul­pis ne­be kul­tū­ros sau­go­mas ob­jek­tas.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.[/caption] – Taip, bet ne­re­ko­men­duo­čiau ir ne­bū­čiau pa­ten­kin­tas, jei­gu res­tau­ra­ci­jos dar­bų im­tų­si ne spe­cia­lis­tas, o at­si­tik­ti­nis se­niū­ni­jos siųs­tas meist­ras. Šį klau­si­mą ne kar­tą svars­tė­me su Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­nu Gied­riu­mi Ku­bi­liu­mi, bet to­kių žmo­nių sun­ku ras­ti, o be to nie­kas už dy­ką ir ne­dirbs, – pa­brė­žė pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Da­lius Mi­ke­lio­nis. Jis pri­si­mi­nė: prieš ke­le­rius me­tus ren­kant Lie­tu­vos me­tų me­dį bu­vo pa­siū­ly­tas ir Pur­viš­kių kai­me ža­liuo­jan­tis knyg­ne­šio Bie­li­nio ąžuo­las. Ąžuo­las pa­te­ko tarp 12 pre­ten­den­tų, bet pri­trū­ko bal­sų, kad jis bū­tų iš­rink­tas Lie­tu­vos me­tų me­džiu.

Ne vis­ką įma­no­ma iš­gel­bė­ti

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nui Gied­riui Ku­bi­liui ši te­ma ar­ti­ma. Pa­sak se­niū­no, jo tė­vu­kas ir­gi pri­si­dė­jęs prie knyg­ne­šio J. Bie­li­nio at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo. G. Ku­bi­lius tik pa­tvir­ti­na liūd­ną fak­tą: se­niū­ni­ja ne­tu­ri kom­pe­ten­tin­gų dar­buo­to­jų, ku­rie im­tų­si sto­gas­tul­pio ir ak­mens res­tau­ra­vi­mo dar­bų. Dar­bas at­sa­kin­gas, ne­mok­šiš­kai dir­bant ga­li­ma vis­ką dar la­biau su­ga­din­ti. Pa­sak se­niū­no, me­di­nės skulp­tū­ros Pur­viš­kių kai­me jau ne­beiš­gel­bė­si – 30 me­tų praė­jo. Me­dis lai­ki­nas. Ak­muo ir­gi lau­ko, ne­dė­kin­gas. Nuo ak­mens vien sa­ma­nas nu­šveis­ti neuž­ten­ka, rei­kė­tų ir ba­rel­je­fo kon­tū­rus gi­lin­ti. Ak­me­ny­je ba­rel­je­fas, pa­sak se­niū­no, dar įžiū­ri­mas. – Se­niū­ni­ja kiek ga­li, tiek te­ri­to­ri­ją pri­žiū­ri. Pat­var­ko­me mi­ni­ma­liai. Šie­nau­ja­me, at­nau­ji­na­me ro­dyk­les, nu­da­žo­me tvo­rą, var­te­lius prie ąžuo­lo. Su­ren­ka­me me­džio ša­kas, – pa­sa­ko­jo se­niū­nas. Se­niū­nas įsi­ti­ki­nęs: kol žmo­gui bus rei­ka­lin­ga kny­ga, tol bus gy­vas ir knyg­ne­šio at­mi­ni­mas. Įvai­riau­si at­mi­ni­mo ženk­lai – tik lai­ki­ni sim­bo­liai.
  Regina VAIČEKONIENĖ
Rekomenduojami video