Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jai dar trūks­ta le­ga­lios sie­nos, ant ku­rios pieš­ti ga­lė­tų vi­si no­rin­tie­ji

„Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ (ALKS) pa­kvie­tė į II Aly­taus kul­tū­ros fo­ru­mą. Tai­gi, kas nau­jo mū­sų mies­to kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me? Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne be­si­ren­gian­tis tap­ti Aly­tus ieš­ko bū­dų sa­vo sil­pny­bes pa­vers­ti stip­ry­bė­mis. Fo­ru­mo me­tu kal­bė­ta apie bal­tą­sias dė­mes – sub­kul­tū­ras, ta­čiau mū­sų mies­to kul­tū­ro­je bal­ta dė­mė dar yra ir dai­lės ga­le­ri­ja. Kas iš­ei­tų su­ben­dra­var­dik­li­nus šiuos reiš­ki­nius? Ogi la­bai spal­vin­ga Gat­vės ga­le­ri­ja – mies­tas vis dar ne­tu­ri ga­le­ri­jos po sto­gu, bet kul­tū­ri­nė ni­ša pra­dė­ta pil­dy­ti vie­šo­se mies­to erd­vė­se.

Iš es­mės gat­vės ga­le­ri­ja Aly­tu­je nė­ra nei sub­kul­tū­rų raiš­kos (di­dži­ą­ja da­li­mi, nors dai­ge­liai džiu­gi­na) vie­ta, nei dai­lės ga­le­ri­ja kaip ins­ti­tu­ci­ja. Ta­čiau idė­ja re­a­li­zuo­ta ne­ti­kė­tai įdo­miai ir kei­čia mies­tą – per ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus Aly­tu­je jau at­si­ra­do ke­lias­de­šimt įvai­rių au­to­rių pie­ši­nių ant mies­te esan­čių pa­sta­tų sie­nų. Pil­kos sie­nos ta­po spal­vo­to­mis, pa­si­kei­tė ir ben­druo­me­nės po­žiū­ris į sie­ni­nę ta­py­bą, tiek ir į pa­čius kū­rė­jus.

Pa­sak gat­vės ga­le­ri­jos ini­cia­to­riaus Ar­tū­ro Ma­žei­kos, ini­cia­ty­va at­si­ra­do prieš tre­jus me­tus, ir vis­kas ne­bu­vo taip jau pa­pras­ta: „Pra­džio­je gir­dė­jo­me „ko­dėl ga­din­si­te gra­žiai nu­da­žy­tas sie­nas?“, vė­liau, sie­nų ta­py­bos kū­ri­nį už­bai­gus, dau­ge­lis kal­bė­jo „o, kaip gra­žu!“. Kuo­met žmo­nės pra­de­da kal­bė­ti, jiems da­ro­si įdo­mu, to­kie kū­ri­niai jau ne­ša po­ky­čius.“

„Prieš ge­rus pen­ke­rius me­tus gim­ta­ja­me Aly­tu­je dar bu­vau nu­si­kal­tė­lis, o da­bar ta­pau žmo­gu­mi, ku­ris pie­šia ant sie­nų“, – juo­kau­ja sie­ni­nės ta­py­bos meist­ras Pi­jus Še­ma­tuls­kis, Aly­tu­je pel­nęs Sie­nų val­do­vo pra­var­dę ir mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ją ne­of­res­koms Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­kur­ti.

A.Ma­žei­ka pa­sa­ko­ja, kad gat­vės ga­le­ri­ja pra­si­dė­jo nuo bro­lių Al­gir­do ir Re­mi­gi­jaus Ga­ta­vec­kų pie­ši­nio ant na­mo Nau­jo­jo­je gat­vė­je, pa­žy­mė­to 10-uo­ju nu­me­riu. Be­je, tai bu­vo tre­čias dau­gia­bu­tis, su ku­rio gy­ven­to­jais pa­vy­ko su­tar­ti dėl lei­di­mo pieš­ti ant re­no­vuo­tos(!) jų lė­šo­mis sie­nos. Jaut­riai so­cia­li­nės at­skir­ties te­mai – be tė­vų au­gan­tiems vai­kams ir vi­suo­me­nės po­žiū­riui į juos – skir­tas pie­ši­nys pa­si­tei­si­no, gy­ven­to­jai jį pri­ėmė.

Pa­sak A.Ma­žei­kos, sie­ni­nė ta­py­ba per ne­pa­si­ti­kė­ji­mo už­tvan­ką pra­si­ver­žė taip pat ir dėl pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vų, po­li­ti­kų pa­lai­ky­mo. Pri­im­ti sie­nų ta­py­bą aly­tiš­kiams pa­dė­jo ir Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) stu­den­tai bei jų su­kur­tas sie­nų ta­py­bos dar­bas „Vin­gis“ ant Aly­taus ap­skri­ties ar­chy­vo pa­sta­to sie­nos Jot­vin­gių gat­vė­je. Su­ma­ny­mas 2019 me­tais įgy­ven­din­tas pa­gal VDA su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be, jo­je nu­ma­ty­ta stu­den­tų prak­ti­ka mies­te, iš­ta­pant vie­no pa­sta­to sie­ną. A.Ma­žei­ka re­zul­ta­tą api­bū­di­na kaip „sau­gų“, įam­žin­tas neut­ra­lus ir pri­im­ti­nas mies­to sim­bo­lis, nors su­ma­ny­mų, anot jo, tuo­met bū­ta ir įdo­mes­nių. Be­je, po­li­ti­kų ka­den­ci­ja jau bu­vo pa­si­kei­tu­si, mies­to sim­bo­lį įam­ži­nęs pie­ši­nys pa­si­tei­si­no „vie­šo­sios opi­ni­jos“ pras­me ir pa­ma­žu at­ėjo su­vo­ki­mas, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­li­ma nu­veik­ti ir šį tą dau­giau.

„Pa­si­kei­tė po­li­ti­kai, mies­to va­do­vai, bet la­bai džiu­gu, kad ne­bu­vo „grio­vi­mo“ – sie­nų ta­py­ba su­lau­kė pa­lai­ky­mo, ypač me­ro pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės“, – pa­ste­bi A.Ma­žei­ka. Ka­ran­ti­ni­nė 2020-ųjų va­sa­rą Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jo­je „drioks­te­lė­jo“ pen­kių au­to­rių ne­of­res­kų se­ri­ja ant Šau­lių na­mų, Jau­ni­mo cen­tro, na­mo Ug­nia­ge­sių gat­vė­je, se­no­jo te­leg­ra­fo, „Šo­le­nos“ sie­nų. Pro­jek­tą „Na­mai su­AR­Ti­na“ įgy­ven­di­no Aly­taus mies­to te­at­ras.

„Tai bu­vo ne tik gra­žu, bet ir sim­bo­liš­ka, stip­ru, nes pie­ši­niai pa­sa­ko­jo ir pa­sta­tų is­to­ri­ją, pa­si­gen­du to­kios sva­rių kul­tū­ri­nių reiš­ki­nių Aly­tu­je“, – sa­ko A.Ma­žei­ka. Jis pa­ste­bi, kad, kal­bant apie pie­ši­nius ant sie­nų vie­šo­se erd­vė­se, ga­li­ma la­bai daug nu­veik­ti, jei tik pa­vyks­ta su­si­kal­bė­ti, o vien gat­vės ga­le­ri­jos at­si­ra­di­mas pa­kei­tė aly­tiš­kių po­žiū­rį į šį reiš­ki­nį.

Ko trūks­ta Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jai? „Tu­riu sva­jo­nę pa­sta­ty­ti Aly­tu­je le­ga­lią gra­fi­čių sie­ną, kad vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų ant jos mo­ky­tis pieš­ti. To­kių sie­ne­lių yra pa­kan­ka­mai ne­daug, ži­nau, jog pie­šė­jai net va­ži­nė­ja po Eu­ro­pą, kad jas iš­ban­dy­tų. Pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je pa­na­šaus dy­džio mies­tas kaip Aly­tus tu­ri po de­šimt to­kių sie­ne­lių. Lie­tu­vo­je to­kių dar nė­ra, bet tik­rai ga­lė­tų at­si­ras­ti Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jo­je“, – sa­ko P.Še­ma­tuls­kis, ta­pęs ir vie­nu iš „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ am­ba­sa­do­rių.


Saulė Pinkevičienė

Rekomenduojami video