Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Paminėjo rašytojo partizano Broniaus Krivicko gimimo 100-metį

„Iš kri­tiš­ko da­bar­ti­nės liūd­no­kos sa­vo pa­dė­ties įver­ti­ni­mo tu­ri gimt mū­sų en­tu­ziaz­mas, ne nai­vus, bet kū­ry­biš­kas en­tu­ziaz­mas, ku­rį mes tu­ri­me eik­vot ne šū­ka­vi­mams, o rea­les­niam dar­bui,“ – 1940 me­tais straips­ny­je „Apie en­tu­ziaz­mą ir kri­ti­ciz­mą“ ra­šė mū­sų kraš­tie­tis ra­šy­to­jas, ver­tė­jas, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas Bro­nius Kri­vic­kas.

Mes di­džiuo­ja­mės, jog šį žmo­gų išau­gi­no Bir­žų ap­skri­ties že­mė. Dar pri­de­da­me, jog jis bu­vo ir mo­ky­to­jas, ir žur­na­lų re­dak­to­rius, ir (nuo 1945 iki tra­giš­kos mir­ties 1952 m.) par­ti­za­nas, LLKS Ry­tų Lie­tu­vos sri­ties vi­suo­me­ni­nės da­lies vir­ši­nin­kas, ak­ty­viai ėmę­sis par­ti­za­nų spau­dos lei­dy­bos. Bū­tų ge­rai, jei dar ge­bė­tu­me ir įsi­klau­sy­ti, kur šis ta­len­tin­gas kū­rė­jas krei­pė sa­vo bend­raam­žių ir jų pa­li­kuo­nių min­tis.

Ne tik pri­si­min­ti, bet ir pa­žin­ti, su­pras­ti poe­tą, sa­vo Tė­vy­nės pa­trio­tą Bro­nių Kri­vic­ką-Vil­nių ban­dy­ta mi­nint jo 100-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je už ra­šy­to­ją, par­ti­za­ną Bro­nių Kri­vic­ką bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. Po jų Bir­žų vie­šo­jo­je Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­kos sa­lė­je vy­ko mi­nė­ji­mas „Tu­rim būt sa­vam ke­ly lyg plie­nas“.

Ru­duo Bro­niaus Kri­vic­ko gy­ve­ni­me bu­vo ypa­tin­gas me­tas – ru­de­nį jis gi­mė (lapk­ri­čio 17 d.), ru­de­nį, „ly­gu­moj tarp/ ži­ban­čių ra­žie­nų,/ tirš­tai ap­ki­bu­sių vo­ra­tink­liais bal­tais“, pil­nas gy­ve­ni­mo tra­pu­mo nuo­jau­tos, ra­šė apie ru­de­niš­ką žmo­gaus li­ki­mą, ru­de­nį (rug­sė­jo 21 d.) bu­vo sau­gu­mo ka­riuo­me­nės su­ras­tas, nu­šau­tas ir už­kas­tas miš­ke prie bun­ke­rio kar­tu su bend­ra­žy­giu.

Ką mes ži­no­me apie Bro­nių Kri­vic­ką, ar su­pran­ta­me jo kū­ry­bą, ar dė­kin­gi už au­ką? Apie tai, ir ne tik, mi­nė­ji­me įtai­giai kal­bė­jo kraš­tie­tis li­te­ra­tū­ro­lo­gas Vir­gi­ni­jus Ga­si­liū­nas. „Tai žmo­gus, gi­męs ir užau­gęs Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vo­je“, – įžval­giai api­bend­ri­no li­te­ra­tū­ro­lo­gas. Tai žmo­gus, ku­ris sie­kė iš­si­la­vi­ni­mo, ku­riam rū­pė­jo Lie­tu­va. Da­bar žmo­nės kar­tais lin­kę svars­ty­ti, kaip anuo me­tu bu­vo tin­ka­miau­sia elg­tis. Vir­gi­ni­jus Ga­si­liū­nas svars­tan­tiems at­sa­kė – „gy­ve­ni­mas yra tik konk­re­tus“. Ir dar pri­dė­jo: „Jei mes svars­to­me, va­di­na­si, ne­tu­ri­me jo­kių prin­ci­pų“. B. Kri­vic­kas aiš­kiai su­vo­kė, ką ra­šo ir kur ei­na. Pa­sak li­te­ra­tū­ro­lo­go V. Ga­si­liū­no, mes mi­ni­me jį pir­miau­siai ne to­dėl, kad pa­dė­jo gal­vą už Lie­tu­vą, bet to­dėl, kad, tu­rė­da­mas Die­vo duo­tą ta­len­tą, tą ko­vą įžo­di­no. B. Kri­vic­kas mums pa­li­ko pui­kios poe­zi­jos, no­ve­lių, poe­ti­nės pro­zos, teat­ro kri­ti­kos, pub­li­cis­ti­kos, ver­ti­mų ir net po­li­ti­nės ana­li­ti­kos dar­bų. Par­ti­za­nas Vil­nius my­lė­jo tie­są, nes ji „yra vie­nin­te­lis ir tik­ras ke­lias į lais­vę“.

Kū­ry­bos ver­tę mi­nė­ji­mo da­ly­viai ga­lė­jo tuoj pat pa­jus­ti – B. Kri­vic­ko ei­les, poe­ti­nę pro­zą skai­tė ak­to­rius Vy­tau­tas Ga­si­liū­nas, ei­lė­mis ir dai­no­mis kal­bė­jo Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai. Kū­rė­jo biog­ra­fi­ją ir as­me­ny­bę nu­švie­tė žur­na­lis­tės Aud­ro­nės Damb­raus­kie­nės (Bal­ti­cum TV) su­kur­tas fil­mas apie B. Kri­vic­ką. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė gim­to­jo Per­val­kų kai­mo (Pas­va­lio r.) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Al­gir­das Mi­ka­la­jū­nas.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė su­si­rin­ku­siuo­sius kvie­tė pa­gal­vo­ti, kaip mes elg­tu­mė­mės pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je...

Mi­nė­ji­mą pa­gy­vi­no is­to­ri­ko, Kul­tū­ros pa­vel­do cent­ro dar­buo­to­jo, kraš­tie­čio Val­do Striu­žo pa­sa­ko­ji­mas apie B. Kri­vic­ko par­ti­za­ni­nę veik­lą, pa­skai­ty­ti ki­tų par­ti­za­nų pri­si­mi­ni­mai. Val­das Striu­žas pa­ste­bė­jo, jog B. Kri­vic­kas pir­ma bu­vo poe­tas ir tik po to par­ti­za­nas. Iš ki­tos pu­sės žvel­giant, „jis bu­vo įžy­miau­sias par­ti­za­nas-poe­tas“.

Dar dau­giau tik­ru­mo, pa­trio­tiz­mu al­suo­jan­čios po­ka­rio me­tų dva­sios mi­nė­ji­mui su­tei­kė Lie­tu­vos ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos folk­lo­ro an­samb­lis „Ku­po­lė“, ku­ris per Lie­tu­vą ke­liau­ja pa­sa­ko­da­mas is­to­ri­ją dai­na. Mi­nė­ji­mo da­ly­viai, bai­gian­tis ren­gi­niui, dai­na­vo kar­tu. Mi­nė­ji­mą ve­dė bir­žie­čiams ge­rai pa­žįs­ta­ma ak­to­rė Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė. Ren­gi­nio pa­bai­go­je bu­vo tars­te­lė­ta, jog mi­nė­ji­mas, jo me­tu iš­sa­ky­tos min­tys esan­čios ver­tos dak­ta­ri­nės di­ser­ta­ci­jos.

 

logo,birzietis

Rekomenduojami video